За нас

НАШАТА ИСТОРИЯ

БЕЛКОМ ООД е основана през 1993 г. Фирмата предлага измервателни и изпитателни прибори, апаратура за мониторинг на съоръжения, компоненти и устройства за изграждане на електрически мрежи . Всички изделия от внос Белком предлага в качеството си на търговски представител за територията на България от производители от Европейския Съюз, Европа, САЩ и Япония.

“ Продуктите на Белком работят успешно в цялата страна в областта на енергетиката, тежката и лека промишленост, транспорта и медицината. ”

Изолация-Мрежа-Утечка-Болница-Операционна зала-Енергетика-Подстанция-Мониторинг-Ток с нулева последователност-Силов кондензатор-Регулатор на реактивна мощност-Тиристор-Висши хармоници-Филтри за висши хармоници-Активни филтри-Контактор-Демпферни съпротивления-Микроомметър-Съпротивление на намотки-Прекъсвач-Трансформатор-Двигател-Голям ток-Анализатор-Таймер-Токов трансформатор-Напреженов трансформатор-Разглобяеми токови трансформатори-Бобина на Роговски-Измервателни преобразователи-Шунт-Изолатор-Шум-Вибрации-Високо напрежение-Кенотрон-Повишено напрежение-Високоволтови изпитания-Мултиметър-Амперклещи-Амперметър-Мегаомметър-Тестер-Трасиране на кабели-Анализатор-Заземления-RCD-Рефлектрометър-Осветеност-Темовизионна камера-Инфрачервена камера-Дросел

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

валидни от 01.01.2009

по доставки, извършвани от Белком ООД, ул. „Цар Асен“ № 24, Бургас, 8000, тел.: 056 841030, ЕИК 812 101940, Инд.  пo ДДС BG 812 101940

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла и за целите на тези Условия: Доставчик означава БЕЛКОМ ООД; Купувач означава фирмата, до която са адресирани всички документи; Заявка означава заявката, подадена от Купувача до Доставчика за доставка на стоки или услуги, съгласно съдържанието на тези Общи Условия, наричани за краткост „Договор“.

2. ВАЛИДНОСТ

Доставчикът, извършва всички доставки в рамките на тези „Общи търговски условия“. Тези „Общи търговски условия“ отменят всички досегашни подобни документи. Те важат за всички доставки, дори когато това не е изрично договорено. Формулировки от общи търговски условия на Купувачи, противоречащи на тези на Доставчика, не се прилагат, освен ако не са изрично и конкретно писмено признати от Доставчика. В този случай те имат сила еднократно, само за конкретната сделка. В случай, че не е договорено друго, за място на изпълнение се счита гр. Бургас. Доставчикът си запазва правото да приеме или отхвърли всяка Заявка и не съществува обвързващ договор, докато Заявката не бъде писмено приета от Доставчика.

3. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлаганите от Доставчика стоки и услуги са предназначени изключително за търговската и професионалната дейност на Купувача. Всички договори между страните се сключват при условията на ЗЗД. Доставчикът не предоставя стоки на лица по смисъла на §13 от Допълнителни разпоредби на ЗЗП. Физическите лица могат да поискат извършване на сделките, само ако действат в рамките на своята търговска или професионална дейност.

3. ЦЕНИ

Офертите са валидни за период от 30 дни от датата на издаване, освен ако няма друга изрична писмена договорка между Доставчика и Купувача. Доставчикът си запазва правото да променя цените, без предизвестие както е необходимо, за да покрие всякакви изменения на валутни курсове, вносни мита или други налози или данъци, наложени между датата на офертата и датата на доставка.

4. ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва от Купувача на основание издадена данъчна фактура или проформа-фактура. Срокът за плащане е 5 календарни дни от датата на издаване на фактyрата, освен ако няма друга изрична писмена договорка между Доставчика и Купувача. При просрочено плащане се заплаща неустойка в размер на 0.1% от стойността на фактурата за всеки ден след 5-тия календарен ден от датата на издаване на фактурата/датата на получаване на стоката. Стоката остава собственост на Доставчика до пълното заплащане на всички дължими суми, включително неустойки за просрочено плащане. Проформа-фактурата има срок на валидност 5 календарни дни, освен ако няма друга изрична писмена договорка между Доставчика и Купувача. Доставчикът запазва правото си на продажба на стоките, намиращи се на склад.

5. ДОСТАВКА

Доставчикът ще полага усилия да спазва посочените дати на доставка, но няма да носи отговорност за неспазване на такива дати. Оферти, направени за стоки „в наличност“, важат при условие, че стоките не са продадени към времето на получаване на Заявката. Всички срокове на доставка се изчисляват от датата на изпълнение на условията по авансово плащане или датата на потвърждаване на заявката — която от двете е по-късна. Пратки за стоки, намиращи се в складова наличност се експедират в същия ден, ако поръчката постъпи до 12:00 часа или на следващия, ако поръчката постъпи по-късно. Срокът за куриерската доставка е до два работни дни или съгласно графика на куриерската служба за населените места с неежедневни доставки. Сроковете за доставката на други стоки се уточняват в официална оферта или при поръчка. Доставчикът си запазва правото да променя начина на доставка, когато основателни причини налагат това.

6. РАЗХОДИ ЗА ОПАКОВКА И ДОСТАВКА

Всички цени включват опаковка, транспорт и доставка до склад на Доставчика. Всички други условия на доставка се приемат само с изричнто писмено съгласие на Доставчика.

7.  ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

Купувачът има задължение да получи стоките. Купувачът е длъжен при получаване да прегледа стоката обстойно за недостатъци. Купувачът е длъжен да писмено уведоми в срок от три работни дни Доставчика за недостатъци на вещта, за които не е знаел и не е могъп да узнае преди приемането и. Ако Купувачът пропусне обявяването на недостатъците в тези срокове, няма право да претендира за отстраняването им.

8. ОТМЯНА

Отмяна на Заявка може да се прави само със съгласието на Доставчика и при условия, които предпазват Доставчика от всякакви загyби, произтичащи от такава отмяна.

9. ГАРАНЦИЯ

При установяване на производствени дефекти само и единствено на нови, неупотребявани стоки, в продължение на 12 (дванадесет) месеца след доставката, Доставчикът ремонтира или подменя стоката с годна за своя сметка. Срокът започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта. Доставчикът има право да избере начина на отстраняване на дефекта с допълнителна доставка, подмяна или ремонт. Доставчикът не носи отговорност по гаранцията при неправилно съхранение, експлоатация, поддръжка, неспазване на инструкцията за експлоатация, несъобразяване с техническите данни и предназначение, неоторизирани изменения или опити за отстраняване на дефекта, повреди в резултат на нормалното изхабяване или в следствие на причини от стихиен характер, катастрофи и производствени аварии. Гаранцията не се отнася за консумативи и принадлежности, подложени на естествено износване. Предявяването на гаранционни претенции става в писмена форма по установения образец на Доставчика, в която се съдържат всички претенции на Купувача, с чието удовлетворяване претенцията се счита за уредена. Гаранцията е приложима само пти точно и пълно попълване на документите. Максималната отговорност при гаранцията се ограничава до стойността на материалите за ремонт на повредената стока и изключва всякакви други директни и индиректни, свързани с повредата загуби. За доставена употребявана стока ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да е гаранционна отговорност, освен ако изрично не е договорено друго.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпьлнение на договорените задължения, ако то е следствие на обстоятелство на непреодолима сила (форсмажор). Под непреодолима сила се разбират такива събития и действия от извънреден характер като война, блокада, наводнения, пожари, ембарго, стачки, правителствени и административни ограничения и други, които са непредвидими и непредотвратими от страните и са настъпили след сключването на договора. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна, да изпрати на другата страна писмено уведомление за настъпване на събитието в срок от 10 дни, считано от деня на настъпване на събитието или момента в който е узнала за него. Ако уведомлението не се изпрати в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност. В случай на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху срокове по договора, съответните срокове се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила. Ако непреодолимата сила продължи повече от три месеца, страната, която не се ползва от освобождаване от отговорност може да прекрати договора.

11. РИСК

Рискът от загуба, похабяване или увреждане на стоката преминава върху Купувача с предаването на стоката отстрана на Доставчика на Купувача или на товаро-разтоварна, транспортна, пощенска, спедиторска или куриерска служба. При просрочване на приемането отстрана на Купувача, всички рискове преминават върху него с изтичане на датата, за която е бил уведомен да получи стоката.

12. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Стоките остават собственост на Доставчика до момента на изплащане на всички дължими суми от Купувача, включително евентуални неустойки, обезщетения и др. Купувачът е длъжен да се отнася със стоката с грижата на добър стопанин и няма право да разполага с нея или да я използва, докато е собственост на Доставчика.

13. СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

С предоставянето на документи на хартиен или електронен носител, Купувачът се съгласява, неговата лична информация да бъде съхранена при Доставчика. Тази информация се използва за целите на обработката на поръчките и осигуряване на комуникациите. Допавчикът може да я предоставя на трети лица единствено в предвидените от закона случаи и при злоупотреба.

Доставчикът не носи отговорност за всякакви действия на злоумишлени лица или за софтуерни грешки, които могат да доведат до разкриване на данните. Личните адресни данни на потребителите няма да бъдат използвани за разпращане на непоискана търговска информация, освен ако потребителят изрично се е абонирал за информационните бюлетини.

14. ПРОМЯНА НА КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Доставчикът си запазва правото да прави промени в конструкцията и техническите данни на стоките по всяко време, без да има задължението да инсталира такива промени в пo-­рано закупени стоки.

15. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всяка техническа стока се доставя при условие да бъде монтирана и експлоатирана в съответствие с ръководството за експлоатация, предназначението и в съответствие с установената безопасна практика и законови изисквания на Република България.

16. УВЕДОМЯВАНЕ

Всяко уведомление, което се изисква във връзка с изпълнение на доставките се счита за надлежно предоставено и за получено от Купувача, ако е изпратено от Доставчика с препоръчано писмо, адресирано до Купувача, на последния известен адрес на Купувача.

17. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДВЕЖДАЩИ ТВЪРДЕНИЯ

Купувачът приема, че няма други условия за продажба освен писмено изложените тук и че не е сключил този Договор, разчитайки на каквито и да било писмени или устни твърдения, различни от съдържащите се в офертите на Доставчика, освен ако писмено е договорено друго.

18. НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ И КАТАЛОЗИ

Нагледните материали, брошурите и каталозите, предоставяни от Доставчика няма да съставляват част от тези Условия и когато се предоставят, са предназначени само за онагледяване на вида и общите характеристики на стоките. Възможно е да съдържат грешки или да не са актуапни. Приложените илюстрации са примерни и могат да не отразяват обема на доставката, цветовете, формата, модела и т.н. Доставчикът поема оповорността за спазване на определени тьрговски и технически параметри с предоставянето на официална оферта. Публикуваните цени могат да се променят без предизвестие.

19. АРБИТРАЖ

Споровете възникнали по тълкуването или изпълнението на доставките ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно — съгласно законодателството на Република Бъпгария, в съд по адрес на регистрация на Доставчика. Ако части на тези „Общи тьрговски условия“ се окажат нищожни, то това не засяга приложимостта на другите части. Вместо нищожните части следва да бъдат приложени условия, отговарящи по възможност максимално на стопанските цели, преследвани в този документ. Този принцип следва да се прилага и в случаите, когато тези „Общи търговски условия“ се окажат непълни или недостатъчни.