LINETRAXX® CMS460-D

Многоканална система за АС и DC-пулсиращи токове за АС мрежи (TN-, TT-, IT-мрежи).

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Системата CMS460 се състои от един или няколко CMS460-D оценители на ток на натоварване, които са в състояние да открият и измерят ток на натоварване в заземени и незаземени захранващи устройства чрез свързаните измервателни токови трансформатори. Максималното напрежение на системата, която трябва да бъде наблюдавана, зависи от номиналното изолационно напрежение на измервателния токов трансформатор или от свързващите кабели или проводници.
    Токовите трансформатори CTAC… (затворен тип), WR… (правоъгълен) и WS… (разглобяем) и WF… (гъвкав) се използват за променливи и пулсиращи токове. Всяка комбинация от различни серии измервателни токови трансформатори може да бъде свързана към измервателните канали на оценителя. Всеки CMS460-D използва 12 измервателни канала. Чрез BMS шина (RS-485 интерфейс с BMS протокол) могат да бъдат свързани до 90 оценителя на тока на натоварване, като по този начин могат да се наблюдават до 1080 измервателни канала (подвериги).
    Ако този продукт трябва да се използва за противопожарна или растителна защита, може съответно да се настрои честотната характеристика. Измерените токове могат да бъдат анализирани за хармоници.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ