MIC-10k1

Премиум прибор за измерване на изолационно съпротивление до 40 TΩ

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Приборът за измерване на изолационно съпротивление MIC-10k1 е доказан избор за професионалисти, които изискват най-висока прецизност и широки възможности за измерване. Измервателно напрежение – всяко в диапазона от 50…10000 V, 50…1000 V със стъпки от 10 V, 1…10 kV със стъпки от 25 V. Непрекъсната индикация за измерено изолационно съпротивление или ток на утечка. Автоматично разреждане на измереното напрежение на капацитета на обекта след края на измерването на изолационното съпротивление. Акустична сигнализация на 5-секундни интервали за улесняване на улавянето на времеви характеристики. Регулируемо време за измерване – до 99’59“. T1, T2 и T3 тестови времена за измерване на един или два коефициента на поглъщане от диапазона 1…600 s. Измерване на индекс на поляризация (PI), коефициенти на поглъщане Ab1, Ab2 и коефициент на диелектрична абсорбция (DAR). Индикация на действителното изпитвателно напрежение по време на измерване. 1,2 mA, 3 mA или 6 mA тестов ток. Измерване на изолационното съпротивление по дву- или трижилен метод. Измервания с тестови кабели до 20 m. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Автоматично измерване на многожилни кабели с опционалния адаптер AutoISO-5000 (за MIC-10k1 макс. напрежение на измерване 5 kV). Измерване на капацитет по време на измерване на RISO. Измерване на температура (с опционална сонда ST-1). Измерване на изолационното съпротивление на стъпково напрежение (SV). Изчисляване на диелектричния разряд (DD). Местоположение на повреда (прегаряне). Цифрови филтри за измервания със силни смущения. Може да работи в среда, в която възникват електромагнитни смущения от 400 kV. Измерване на постоянно и променливо напрежение в диапазона 0…750 V. IP67. Уредът е предназначен за контролни изпитвания на защита от токов удар в променливотокови мрежи. Използва се за извършване на измервания, чиито резултати определят състоянието на безопасност на инсталацията. Измервателният уред се препоръчва за електроенергийни служби, които проверяват състоянието на електроизолационните материали.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ